Cartea de identitate

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

Documente necesare:

a) certificatul de naştere, cu care se face dovada identităţii şi a cetăţeniei române, original şi copie;

b) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu;
în cazul în care părintele este cetăţean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de şedere permanentă;

c) certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;

d) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate;

Declaraţia de consimțământ poate fi dată la ghişeu, în faţa personalului S.P.C.E.P., iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original şi copie, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Documente necesare:

a) certificatul de naștere, original și copie;

b) declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;

c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

d) documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate;

Declarația prevăzută la lit. b), se dă în prezenţa personalului S.P.C.E.P. ori, după caz, a celui consular care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

Documente necesare:

a) actul de identitate, cu excepția cazului prevăzut la art. 19 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) certificatul de naștere, original și copie;

c) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;

d) certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț,
dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie
cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

e) certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

f) extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii și poate fi prezentat și în format electronic;;

g) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEȚINUT ANTERIOR

În termen de 15 zile de la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea actului de identitate, persoana fizică este obligată să solicite S.P.C.E.P. ori misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României eliberarea unei cărți de identitate simple/cărți electronice de identitate, după caz, prezentând documentele următoare:

a) certificatul de naștere, original și copie;

b) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;

c) certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț,
dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie
cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

d) certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

e) extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii și poate fi prezentat și în format electronic;

f) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate;

g) pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P. – un document oficial cu fotografie de dată recentă – permis de conducere,
original și copie, sau pașaport, original și copia filei cu imaginea și datele solicitantului;

h) actul de identitate, în cazul deteriorării;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR

Documente necesare:

a) actul de identitate, cu excepția cazului prevăzut la art. 19 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii și poate fi prezentat și în format electronic;

c) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂȚENIEI ROMÂNE

Documente necesare:

a) certificatul de cetățenie română eliberat potrivit legii, original și două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetățeniei române
se face cu certificatul de cetățenie română sau, după caz, cu certificatul de naștere românesc al minorului, însoțit de certificatul de cetățenie al unuia dintre părinți;

b) certificatele de stare civilă românești ale solicitantului, de naștere și, după caz, de căsătorie, precum și cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original și copie;

c) certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie; în cazul în care cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț,
dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate
care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

d) extrasul de carte funciară sau documentul, în original și fotocopie, cu care se face dovada adresei de domiciliu;

e) un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identității, respectiv:
pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin ori, după caz, documentul prevăzut la lit. g), original și copie;

f) dovada achitării contravalorii actului de identitate;

g) documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, original și copie, după caz.

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de ședere eliberat de Autoritatea pentru străini, pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiției ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Documente necesare

a) certificatul de naștere, original și copie;

b) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;

c) certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț,
dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie
cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

d) certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

e) extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii și poate fi prezentat și în format electronic;

f) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate;

În temeiul noului Cod civil acordul găzduitorului se va consemna cu respectarea strictă a prevederilor art. 321 alin.(1) si (2), art. 322 alin. (1), (4) și (5) și art. 323 alin.(1).

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

Pentru înscrierea mențiunii de reședință, persoana interesată se adresează S.P.C.E.P. pe raza căruia locuiește temporar, unde depune personal următoarele documente:

a) actul de identitate (aflat în termen de valabilitate) în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;

b) documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe dintre următoarele documente:

a) certificatul de naștere;

b) certificatul de căsătorie;

c) certificatul/hotărârea de divorț;

d) dovada adresei de domiciliu;

Pentru obținerea unei cărți de identitate provizorii în una dintre situațiile enumerate mai sus, solicitantul trebuie să prezinte documentele pe care le deține din categoria celor cu care poate face dovada numelui, statutului civil, cetățeniei române, a adresei de domiciliu, cel privind achitarea contravalorii cărții de identitate provizorii, precum și 2 fotografii mărimea 3×4 cm având bandă albă de 7 mm.

Cetățenii români domiciliați în străinătate care locuiesc temporar în România și doresc să intre în posesia unei cărți de identitate provizorii și a unei dovezi de reședință se prezintă personal la S.P.C.E.P. pe raza căruia au reședința, unde depun următoarele documente:


a) pașaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menționarea țării de domiciliu, în original, și copia filelor conținând datele personale și domiciliul;

b) certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate/eliberat de oficiile de stare civilă române, original și copie;

c) certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în original și copie; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil
și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile
aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

d) dovada adresei de reședință din România;

e) documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărții de identitate provizorii, respectiv a dovezii de reședință.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de un an.