Protecția datelor personale

Protecția datelor cu caracter personal

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Teleorman prelucrează date cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede ca, în cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul să furnizeze următoarele categorii de informații:

– identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal: Direcția Generala pentru Evidența Persoanelor (DGEP), mun. București, str. Obcina Mare nr. 2 , sector 6, tel. 021-413.54.42, fax. 021-413.50.49, e-mail depabd@mai.gov.ro;

– identitatea și datele de contact ale reprezentantului operatorului datelor cu caracter personal: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Teleorman, mun. Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 63, cod poștal 140043, jud. Teleorman, tel./fax. 0347-806.868, e-mail: office@djeptr.ro.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislația națională (OG nr. 84/2005, OUG nr. 97/2005, HG nr. 295/2021, Legea nr. 119/1996, HG nr. 64/2011) și europeană (Regulamentul 2016/679/UE) în vigoare, D.J.E.P. Teleorman are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

D.J.E.P. Teleorman prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR în calitate de operator, prin intermediul birourilor și compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

– relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice;

– îndeplinirea atribuțiilor legale privind producerea/eliberarea actelor de identitate;

– îndeplinirea atribuțiilor legale privind gestionarea actelor de stare civilă;

– îndeplinirea atribuțiilor legale privind valorificarea datelor.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (D.J.E.P. Teleorman) conform articolului 6 alin. 1 litera c) și f) din GDPR.

Tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a D.J.E.P. Teleorman este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul birourilor și compartimentelor din cadrul D.J.E.P. Teleorman sunt următoarele:

– pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice: nume, prenume, semnătură, detalii de contact (număr de telefon personal, adresă de email, adresă de domiciliu/reședință);

– pentru producerea/eliberarea actelor de identitate: CNP, nume, prenume, prenume tată, prenume mamă, sex, locul și data nașterii, domiciliul actual, domiciliul anterior (la schimbări de domiciliu), serie și număr CI/BI, nume anterior, stare civilă, situație militară, studii și ocupația actuală, copii minori (nume și prenume, data nașterii, localitatea și județul de naștere), poza;

– pentru gestionarea actelor de stare civilă: CNP, nume, prenume, prenume tată, prenume mamă, sex, locul și data nașterii, domiciliul actual, domiciliul anterior, serie și număr CI/BI , nume anterior, stare civilă.

Pentru valorificarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt atât cei prevăzuți de lege, cât și cei cărora le sunt furnizate date cu caracter personal în condițiile obținerii consimțământului persoanei vizate.

Destinatarii sunt obligați să utilizeze datele cu caracter personal numai pentru destinația stabilită și să asigure protecția acestora, în condițiile legii.

Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal este cea necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților birourilor și compartimentelor de relații publice, petiționare, formulare puncte de vedere, îndeplinire a atribuțiilor legale și de valorificare din cadrul D.J.E.P. Teleorman, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie a prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de a retrage consimțământul.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din ANSPDCP la adresa: office@djeptr.ro sau în scris la sediul D.J.E.P. Teleorman.

De asemenea, aveți dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere competentă, respectiv: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, mun. București, bld. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, tel. +40.318.059.211, fax.+40.318.059.602, e-mail anspdcp@dataprotection.ro