Viza de reședință

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

Pentru înscrierea mențiunii de reședință, persoana interesată se adresează S.P.C.E.P. pe raza căruia locuiește temporar, unde depune personal următoarele documente:

a) actul de identitate (aflat în termen de valabilitate) în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
b) documentul cu care se face dovada adresei de reședință, în original;

Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.

Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reședința în oricare dintre ele.

Reşedinţa este acolo unde persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.

Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.

Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea reşedinţei.

Nu poate fi înscrisă în actul de identitate menţiunea privind reşedinţa, dacă în RNEP sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă, cu excepția proprietarului imobilului și membrilor familiei acestuia (soți,copii și părinți).

 Pentru înscrierea reşedinţei, solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reşedinţei, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate, cu unul dintre documentele cu care face dovada adresei de domiciliu și cu o declaraţie pe propria răspundere prin care declară că locuieşte în respectiva locaţie mai mult de 15 zile pe lună.

La înscrierea reşedinţei găzduitorul, persoană fizică sau persoană juridică, completează o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă la respectiva adresă au reşedinţa persoane care nu aparţin aceleiaşi familii. Dacă la adresa respectivă au înscrisă reşedinţa cel puţin două persoane, spcep procedează la informarea structurii locale a poliţiei naţionale, în vederea efectuării verificărilor în teren, din care să rezulte dacă solicitanţii locuiesc efectiv la adresa declarată.

De asemenea, consimțământul găzduitorului se consemnează pe cererea pentru eliberarea dovezii de reședință, în prezența personalului SPCEP.

În situația în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii împreună cu solicitantul, declarația de primire în spațiu poate fi dată la notarul public din țară, în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române, la misiune diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.
Declarația de primire în spațiu poate fi dată, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii, la notarul public din țară ori în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române și, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente. Această declarație se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea dovezii de reședință.