Rectificarea actelor de stare civilă

Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea erorii materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă.

În conformitate cu prevederile art.58 alin (1), din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicata(2), cu modificările și completările ulterioare, „rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziției primarului unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate”.

Cererea de rectificare a actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmită conform anexei, însoțită de actele doveditoare, se depune de către persoana interesată la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor sau la primaria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori, după caz, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau la primăria de la locul de domiciliu al acesteia.

Cererea se soluționează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziției de către primarul localității, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.

Ofițerul de stare civilă delegat, care primește cererea o înregistrează și, împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant și un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor precum și cu avizul prealabil al direcției județene de evidență a persoanei, o prezintă spre aprobare primarului localității.

După aprobarea referatului și emiterea dispoziției de către primar, ofițerul de stare civilă delegat expediază certificatul de stare civilă completat corect, ca urmare a rectificării actului, primăriei care a primit cererea, împreună cu un exemplar al dispoziției de aprobare a rectificării.

Ofițerul de stare civilă delegat, care primește dispoziția prin care s-a aprobat cererea de rectificare și certificatul de stare civilă corespunzator, invită titularul, în termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, sub luare de semnatură, iar certificatul de stare civilă anterior se retrage și se transmite primăriei emitente, în vederea anulării și a efectuării mențiunii despre aceasta pe marginea actului, la rubrica „certificate eliberate”.

La rubrica „mențiuni” din cuprinsul actului de stare civilă rectificat, se înscriu numărul și data dispoziției primarului unității administrativ – teritoriale care a emis-o, precum și conținutul rectificării.

Anexa …