Transcrierea actelor de stare civilă

Transcrierea certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate

Actele de stare civilă ale cetățenilor români întocmite în străinătate, la autoritățile locale competente, se TRANSCRIU, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine se realizează cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale competente, după ce s-a obținut avizul prealabil al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Teleorman.

Cererea de transcriere se face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială și se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau la primăria unității administrative-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului.

Cererea de transcriere este însoțită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autoritățile străine, în original, fotocopie și traducere legalizată, precum și după caz, de următoarele documente:

Pentru transcrierea certificatelor / extraselor de naștere:

 • actele de identitate ale părinților sau pașaportul în cazul în care părinții sunt cetățeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS), în original și fotocopie; cetățenii români cu domiciliul în străinătate care se legitimează cu pașapoarte expirate sau titluri de călătorie, și sunt în imposibilitate de a se legitima cu un document valabil vor solicita S.P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu eliberarea unei dovezi din care să rezulte cum figurează înregistrați în R.N.E.P., în baza dovezii și a pașaportului expirat sau a titlului de călătorie, se va face legitimarea persoanelor de către oficiile de stare civilă.
 • certificatele de naștere și de căsătorie ale părinților, în original și fotocopie;
 • certificatul de cetățenie eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie sau misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, pentru persoanele care dobândesc/redobândesc cetățenia română;
 • în cazul în care minorul nu a fost inclus în certificatul de cetățenie al părintelui cetățean român, acesta va prezenta declarația în formă autentică a celuilalt părinte cetățean străin, din care să rezulte că este de acord cu dobândirea cetățeniei române a minorului precum și cu transcrierea certificatului de naștere;
 • declarație din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naștere al copilului, în cazul în care părinții au domicilii diferite, dată în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului;
 • declarație din partea titularului actului sau a reprezentantului legal că nu mai există alt act transcris, înscris sau reconstituit;

Pentru transcrierea certificatelor / extraselor de căsătorie:

 • certificatele de naștere și actele de identitate ale soților în original și fotocopii;
 • declarații notariale, din partea ambilor soți, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situația în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soților purtat după căsătorie;
 • certificatul de cetățenie eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie sau misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, pentru persoanele care dobândesc/redobândesc cetățenia română;
 • declarație privind regimul matrimonial ales de către titularii actului;

Pentru transcrierea certificatelor / extraselor de deces:

 • actul de identitate al solicitantului, original și fotocopie.

Documentele administrative emise de autoritățile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum și traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • documentele eliberate de instituții ale statelor semnatare ale Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976 sunt acceptate fără legalizare sau fără o formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la convenție (statele semnatere: România, Germania, Austria, Belgia, Spania, Franța, Grecia, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Elveția, Turcia, Iugoslavia, Bulgaria)
 • documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;
 • documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenții/acorduri de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
 • documentele care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la lit. b) sau c) se supralegalizează;
 • documentele de stare civilă ale persoanelor care au statut de refugiat/solicitant de azil în România și au dobândit cetățenia română, sunt exceptate de la apostilare/supralegalizare.

Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naștere în nume propriu, asistați de unul dintre părinți sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială; în cazul în care părinții au domicilii diferite în țară, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naștere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinții minorului.

Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinți au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naștere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinți în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinți.

Pentru cetățenii români cu vârsta peste 18 ani care au domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în țară, cu avizul prealabil al D.J.E.P., iar dacă nu au avut domiciliul în România, primarului sectorului 1 al municipiului București, cu avizul prealabil al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București.

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepția celor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română, în temeiul art. 10 și 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cu aprobarea primarului Sectorului 1 al municipiului București și cu avizul prealabil al șefului Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului București, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:

 • cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului București și cu avizul prealabil al șefilor serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor ale sectoarelor municipiului București;
 • cu aprobarea primarilor municipiilor reședință de județ și cu avizul prealabil al șefilor serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor.

Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română și care au avut domiciliul în România depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/primăria unității administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află:

 • ultimul loc de domiciliu avut în țară, înainte de pierderea cetățeniei române;
 • adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetățeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări.

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soților, iar dacă soții au domicilii diferite în țară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceștia își au domiciliul.

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, care are obligația să dispună verificări și la ultimul domiciliu al decedatului, sau primarului unității administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în țară de către persoana decedată; în cazul solicitanților cu statut de CRDS cererea de poate depune la ultimul domiciliu avut în țară.