Înregistrarea nașterii, fapt de stare civilă

Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă

  ÎNREGISTRAREA NAȘTERII, FAPT DE STRARE CIVILĂ

  Întocmirea actului de naștere se face de structura de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, pe baza declarației verbale a părinților, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligația declarării nașterii revine medicului, persoanelor care au fost de fată la naștere sau personalului din unitatea în care a avut loc nașterea, rudelor sau vecinilor care au luat cunoștință de nașterea unui copil.

  Termene pentru declararea şi înregistrarea naşterii:

  • 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
  • 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
  • 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu, dar care a decedat înainte de expirarea celor 30 zile;
  • 30 de zile pentru copilul cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare.

  Documente necesare înregistrării naşterii:

  • certificatul medical constatator al nașterii copilului cu nr. de înregistrare, dată certă, sigiliul unității, semnătura și parafa medicului;
  • actul de identitate al mamei, în cazul în care nașterea este declarată de mamă, respectiv actul de identitate al mamei și al declarantului, dacă nașterea nu este declarată de mamă;
  • certificatul de căsătorie al părinților copilului (dacă aceștia sunt căsătoriți), în original și fotocopie, iar dacă aceștia poartă nume de familie diferit, declarație scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinți;
  • declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de tată în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea sau la notar public, din care să rezulte și numele de familie pe care în dobândește copilul, la care se anexează consimțământul mamei;
  • declarație scrisă a părintelui care declară nașterea, privind stabilirea domiciliului copilului, în cazul în care părinții au domicilii diferite;
  • declarația scrisă, semnată de ambii părinți, din care să rezulte numele de familie și prenumele copilului, în cazul în care părinții poartă nume de familie diferite sau există neconcordanță între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al nașterii și cel declarat;
  • certificatul de naștere al mamei și actul de identitate al declarantului dacă declararea nașterii nu este făcută de mamă, precum și actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinții copilului, în situația în care ambii părinti au vârsta sub 14 ani;
  • fotocopia procesului-verbal întocmit de polițist cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unității sanitare în care a avut loc nașterea, certificată pentru conformitate de reprezentantul unității sanitare, în cazul în care lipsește actul de identitate al mamei;

  În situația în care mama copilului are vârsta sub 14 ani, iar tatăl nu recunoaște copilul, sunt necesare și următoarele :

  • certificatul de naștere al mamei;
  • actul de identitate al reprezentantului legal al mamei sau al declarantului, dacă declararea nașterii nu este făcută de reprezentantul legal al mamei.

  În cazul în care nașterea mamei nu este înregistrată în registrele de stare civilă, pentru întocmirea actului de naștere al copilului se prezintă următoarele documente:

  • declarația scrisă a medicului/ persoanelor care au fost de față la naștere/asistentului social/persoanei cu atribuții de asistență socială din unitatea sanitară în care a avut loc nașterea sau oricărei persoane care a luat cunoștință despre nașterea copilului;
  • procesul-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul D.G.A.S.P.C., de reprezentantul poliției și de cel al unității sanitare;
  • certificatul medical constatator al nașterii;
  • actul de identitate al declarantului;
  • declarația tatălui de recunoaștere a copilului, după caz, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul, la care se anexează consimțământul mamei.

  După împlinirea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, precum și cu avizul conform al D.J.E.P. Teleorman sau, după caz, al D.G.E.P.M.B.

  Cererea privind înregistrarea nașterii după împlinirea termenului de 30 de zile se depune fie la S.P.C.L.E.P./primăria competentă să înregistreze nașterea, fie la S.P.C.L.E.P./primăria în raza căreia are domiciliul unul dintre părinți/persoana majoră neînregistrată, respectiv sediul instituția interesată.

  În cazul în care înregistrarea nașterii este solicitată de reprezentantul D.G.A.S.P.C. sau de cel al S.P.A.S., acesta prezintă următoarele documente:

  • certificatul medical constatator al nașterii, iar în lipsa acestuia expertiza medico-legală;
  • raportul de anchetă socială;
  • delegația.

  Pentru înregistrarea tardivă a nașterii persoanei majore, cererea scrisă a declarantului este însoțită de următoarele documente:

  • certificatul medical constatator al nașterii;
  • declarația persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată, dată în fața ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă, la care anexează 2 fotografii mărimea 3 4 cm;
  • declarația a 2 membri ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane care o cunosc, dată în fața ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă.

  Dacă nașterea s-a produs în străinătate și nu a fost înregistrată la autoritățile locale/misiunea diplomatică ori oficiul consular al României sau a fost înregistrată cu date nereale privind identitatea părinților, întocmirea actului de naștere se face în țară, în baza certificatului medical constatator al nașterii eliberat de autoritățile medicale străine sau, după caz, în baza certificatului de naștere, legalizate, după ce D.E.P.A.B.D. verifică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul Consular, dacă nașterea nu a fost înregistrată sau, după caz, cu ce date a fost înregistrată în străinătate.

  Dacă în urma verificărilor s-a stabilit că nașterea a fost înregistrată corect în străinătate, se parcurge procedura privind transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate.

  Dacă în urma verificărilor s-a constatat că nașterea a fost înregistrată cu date nereale, ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă stabilește în ce anume constă diferența dintre datele consemnate în actul înregistrat și datele de identificare reale ale părinților copilului, pe bază de documente și declarații ale persoanelor care pot da relații, inclusiv ale părinților copilului, date în fața ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă sau notarului public.

  Întocmirea actului de naștere pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unități sanitare se face, în termen de 30 de zile de la data găsirii acestuia, respectiv la împlinirea termenului de 30 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului; înregistrarea se face în registrele de stare civilă ale S.P.C.L.E.P. sau, după caz, ale primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost găsit/părăsit copilul.

  Documente necesare:

  • declarația scrisă a persoanei care l-a găsit ori referatul reprezentantului S.P.A.S., din cadrul unității administrativ-teritoriale în raza căreia a fost găsit copilul;
  • procesul-verbal întocmit și semnat de reprezentantul unității de poliție competente, de medic și de reprezentantul S.P.A.S.;
  • dispoziția de stabilire a numelui și prenumelui, emisă de primar, pentru situațiile în care nu se cunosc numele de familie și prenumele copilului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 22;
  • expertiza medico-legală privind stabilirea sexului și a vârstei aproximative ale copilului.

  Întocmirea actului de naștere pentru copilul părăsit de mamă în maternitate se face în baza următoarelor documente:

  • procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul D.G.A.S.P.C., de reprezentantul poliției și de cel al maternității;
  • certificatul medical constatator al nașterii;
  • dispoziția de plasament în regim de urgență;
  • comunicarea poliției cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei;
  • dispoziția de stabilire a numelui și prenumelui, emisă de primar, pentru situațiile în care nu se cunosc numele de familie și prenumele copilului;
  • declarația de înregistrare a nașterii.

  În situația în care unul dintre părinți sau ambii sunt cetățeni străini mai sunt necesare si următoarele documente:

  • Pașaportul părintelui cetățean străin/părinților cetățeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original și fotocopie, și traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare în cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate/călătorie nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin;
  • Certificatul de căsătorie al părinților copilului și traducerea legalizată a acestuia(dacă părinții sunt căsătoriți); originalul certificatului și traducerea acestuia(dacă aceasta este făcută la un notar public din străinătate) vor fi apostilate sau supralegalizate.

  Notă: documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenții/acorduri de asistență juridică sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate.

  Important : În cazul în care căsătoria părinților a fost încheiată în străinătate și nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, nașterea copilului se înregistrează după transcrierea / înscrierea în regim de urgentă a certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine, în registrele de stare civilă române.

  În cazul adopției se va întocmi un nou act de naștere de către serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul adoptatului ori sediul instituției de ocrotire în îngrijirea căreia se găsește adoptatul.