Ghișeu unic

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE DE CĂTRE DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TELEORMAN

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează şi de către serviciile publice comunitare județene de evidență a persoanelor.

Situaţia deosebită în care se poate afla solicitantul are în vedere: motive medicale, deplasare urgentă în alta localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare.

D.J.E.P. Teleorman soluţionează cererile persoanelor aflate în una din situaţiile deosebite mai sus menţionate, pentru următoarele cazuri:    (descarcă cererea)

 • primul act de identitate, la împlinirea vârstei de 14 ani;
 • expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • modificarea numelui sau a prenumelui titularului, a prenumelor părinţilor, a datei ori a locului naşterii;
 • schimbarea domiciliului;
 • schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, înfiinţarea localităţilor sau a străzilor;
 • atribuirea unui nou C.N.P.;
 • deteriorarea actului de identitate;
 • pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
 • fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • schimbarea sexului;
 • anularea actului de identitate deţinut;

Nu se soluţionează la sediul D.J.E.P. Teleorman, cererile pentru care sunt necesare verificări suplimentare în teren, la domiciliul declarat sau pentru certificarea identităţii ori în evidenţele deţinute de alte instituţii, respectiv cele formulate de persoanele care:

 • au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au obţinut act de identitate;
 • îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;
 • solicită primul act de identitate ca urmare a dobândirii cetățeniei române;
 • îşi schimbă domiciliul şi fac dovada adresei de domiciliu în condiţiile art. 28 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.97/2005, republicată;
 • solicită eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării ori distrugerii şi nu deţin un paşaport sau permis de conducere), pentru certificarea identităţii ori imaginea informatizată a acestora nu este înregistrată în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor (R.N.E.P.), fiind astfel necesară efectuarea verificărilor prevăzute de art. 15 alin. (4) din O.U.G. nr.97/2005, republicată, pentru certificarea identităţii prin intermediul poliţiei;
 • preschimbarea buletinelor de identitate;
 • sunt înscrise cu menţiuni în R.N.E.P.

Cetăţeanul aflat într-una din situaţiile deosebite mai sus prezentate formulează o cerere scrisă din care să rezulte motivul pentru care solicită eliberarea actului de identitate, cerere care se supune aprobării conducerii D.J.E.P. Teleorman.    (descarcă cererea)

Termenul efectiv de eliberare pentru cărțile de identitate eliberate de D.J.E.P. Teleorman este de 1 – 2 zile.

ATENȚIE!
Contravaloarea actelor de identitate soluționate de către Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Teleorman, se poate achita la sediul instituției în numerar sau prin utilizarea unui terminal electronic (P.O.S.). precum și on-line cu cardul bancar prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plată (SNEP), accesând link-ul ”PLĂTEȘTE FĂRĂ AUTENTIFICARE” din platforma www.ghiseul.ro.

Contravaloarea actului de identitate poate fi achitată și prin transfer bancar în contul D.J.E.P. Teleorman (IBAN RO04TREZ60621G335000XXXX deschis la Trezoreria Alexandria, C.I.F. 17462357), cu condiția ca la depunerea cererii să se prezinte extrasul de cont.

Persoanele care au deținut, anterior, un act de identitate, trebuie să-l predea lucrătorului de evidență a persoanelor, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus.

Persoanele care deţin carte de alegător sunt obligate să o predea lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

Toate documentele care sunt necesare se prezintă în original şi copie.